REGULAMIN SERWISU

Proszę, zapoznaj się dokładnie z niniejszym regulaminem przed skorzystaniem z usług oferowanych w serwisie, ponieważ korzystanie z serwisu oraz naszych usług odbywa się na zasadach i warunkach w nim określonych. Rozpoczęcie przeglądania serwisu oraz skorzystanie z usług oznacza, iż potwierdzasz, że rozumiesz zobowiązania prawne wynikające z regulaminu i zgadzasz się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się w warunkami zawartymi w regulaminie to nie powinieneś korzystać z naszego serwisu, usług, ani umawiać wizyty. Regulamin określa warunki, na podstawie których możesz za pośrednictwem strony poplawska.online („serwis”) korzystać z naszych usług i umawiać wizyty online. Korzystanie z serwisu obejmuje: dostęp do serwisu, przeglądanie oraz umówienie wizyty w celu skorzystania z usług.

I. Deficje

 1. Administrator Serwisu – Brainworks Joanna Popławska, ul. Ceramiczna 31/34, 03-126 Warszawa, NIP: 8441914928, REGON: 141095907
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://poplawska.online służąca do umawiania wizyt online przez Pacjentów świadczonych drogą elektroniczną w formie wideo-konsultacji, tele-konsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. Dane adresowe serwisu: online@gmail.com, tel. 509252500
 6. Korzystanie z Serwisu
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 9. Konsultacja online odbywa się za pomocą telefonu bądź urządzeń podłączonych do internetu wyposażonych w kamerę, mikrofon i głośniki.

II. Konsultacje online

Konsultacja online przeprowadzana jest wg następujących zasad.

 1. Użytkownik rezerwując wizytę w Serwisie zgadza się na zapisy Regulaminu
 2. Wstępna rezerwacji usługi w Serwisie następuje za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie po dokonania płatności poprzez udostępnioną w Serwisie bramkę płatności online bądź przelew bankowy na podany nr konta.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności: Blik, Przelew Błyskawiczny, PayPal, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas- terCard Electronic, Maestro
 5. Potwierdzenie wybranego terminu wizyty online następuję po wpłynięciu płatności na konto Usługodawcy poprzez przesłanie w wiadomości e-mail potwierdzenia wizyty.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Dane wystawionych w ramach Konsultacji online e-recepty są przekazywane podczas wizyty online bądź na prośbę użytkownika na adres email, podany przy rezerwacji.
 8. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 9. Odwołanie Konsultacji online następuje:
 10. a) poprzez kliknięcie linku “Odwołaj wizytę” znajdującego się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji lub
 11. b) poprzez zaakceptowanie przez Administratora wysłanej przez użytkownika wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
 12. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.8, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni roboczych od momentu odwołania Konsultacji.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.8, opłata za Konsultację nie zostanie zwró
 15. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

III. Dane osobowe

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły- wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

IV. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem online@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.